بيست و ششمين پالايشگاه نفت و گاز و پتروشيمي

بازديد دكتر قاليباف، دكتر خجسته مهر، دكتر حسن وند، دكتر اوجي و دكتر چگني از غرفه شركت دانش بنيان صدرا ماهان پارسيان و شركت دانش بنيان هورتاش در بيست و ششمين پالايشگاه نفت و گاز و پتروشيمي